Logga in   |   Bli kund

CERTIFIERADE FÖR HÖGSTA KVALITET

Stålrör AB målsättning är att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet, från beställning till leverans. Även inom vårt miljöarbete eftersträvar vi de högst ställda kraven. 

Vi söker ständigt förbättringsmöjligheter för att vi ska ligga i framkant. Med kvalitet i fokus ger vi dig som kund ett försprång.

Stålrör AB är certifierade enligt:
  • SS – EN ISO 9001 – 2015
  • SS – EN ISO 14001 – 2015

Intygen är utfärdade av Qvalify AB.

Ladda ner certifikat

Conflict minerals 

Olaglig brytning och handel av vissa råmaterial i Demokratiska republiken Kongo och dess angränsande länder bidrar bland annat till betydande kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och till finansiering av väpnade konflikter. Som ett resultat av detta antogs 2010 Dodd-Frank Act där sektion 1502 tar upp internationell handel och användning av de s.k. konfliktmineralerna tenn, tantal, volfram och guld (3TG) och derivat av dessa. Enligt denna lag måste företag som omfattas av SEC:s (Securities and Exchange Commission) övervakning visa i vilken utsträckning produkterna de producerar innehåller tenn, tantal, volfram och guld samt dess ursprung.

Stålrör AB är inte föremål för SEC:s övervakning men vi har ett socialt ansvar med hänsyn till miljö, säkerhet, hälsa och mänskliga rättigheter och arbetar därmed aktivt med bedömning av vår leverantörskedja vad gäller förbättrad spårning av konfliktmineraler och säkerställning av ansvarsfulla inköp.

Leverantörer till Stålrör AB som tillverkar produkter, eller som har produktionsprocesser, som innehåller tenn, tantal, volfram eller guld samt derivat av dessa ska på anmodan deklarera varifrån dessa ämnen härstammar. Information och deklaration kommer att begäras från leverantörer, där så är lämpligt, genom vår leverantörsbedömning där vi använder oss av CFS:s (Conflict Free Smelter Program) mall CMRT.

 

REACH och kandidatförteckningen

Den europeiska kemikalieförordningen REACH (EG) nr 1907/2006 handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier. Alla kemiska ämnen som tillverkas i eller importeras till EU, i mängder som överskrider 1 ton per året, måste registreras hos Europeiska Kemikaliemyndigheten, ECHA, i Helsingfors. Stålrör AB är en grossist inom rörbranschen och anses därför vara en nedströmsanvändare när det gäller REACH dokumentet. Stålrör AB är således inte skyldig att registrera sig hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Produkter som saluförs av Stålrör AB är ”artiklar” i enlighet med definitionerna i REACH (paragraf 3 Definitioner). Dessutom och under normala och rimligen förutsebara förhållanden skall levererade artiklar inte avge några farliga ämnen. Därav är Stålrör AB varken ansvarig för registrering eller för att ta fram säkerhetsdatablad.

Kandidatförteckningen är EU:s lista över SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern), dvs ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Konsumenter har rätt att få veta om en vara innehåller ett ämne på förteckningen om det finns i varan i över 0,1 vikt%. Om Stålrör AB säljer produkter innehållande ämnen upptagna på EU:S kandidatförteckning kommer kunderna alltid att informeras om detta vid varje köptillfälle.

 

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

RoHS2-direktivet (2011/65/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. RoHS-direktivet begränsar innehållet av vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Detta gäller framförallt bly (Pb), kadmium (Cd), sexvärt krom (CrVI), polybromerade bifenyler (PBB), polybromerade difenyletrar (PBDE), ftalater (DEHP, BBP, DBP OCH DIBP) och kvicksilver (Hg). Stålrör AB tillverkar och saluför inga elektroniska produkter men arbetar ändå aktivt med att följa RoHS-direktivet för de rör- och stångprodukter vi lagerför.

Ladda ner Rohs Ladda ner Reach